Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regulamin KONKURSU „Kocham to miejsce!”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnictwo użytkownika oznacza, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pt. ?Kocham to miejsce!?, zwany  w dalszej części Regulaminu ?Konkursem?.

3. Organizatorem Konkursu jest BIURO TURYSTYCZNE „SENIOR” MACIEJ LEŚNIEWSKI, ul. Mokotowska 9/2, 00-640 Warszawa NIP: 5212661217, zwany dalej Organizatorem.

4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest BIURO TURYSTYCZNE „SENIOR” MACIEJ LEŚNIEWSKI, ul. Mokotowska 9/2, 00-640 Warszawa NIP: 5212661217, www.btsenior.pl

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2023 roku i trwa do dnia 23 marca 2023 r. włącznie.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebook’u firmowym www.facebook.com/SeniorBiuroTurystyczne i blogu www.blog.btsenior.pl nie wcześniej niż 30 marca 2023 roku.

7. Opublikowanie Konkursu na portalu facebook.com (www.facebook.com/SeniorBiuroTurystyczne) i Regulaminu Konkursu jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości uczestnikom Konkursu.

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 13 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie, które posiadają adres zamieszkania na terenie Polski.

2. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora nagród, a także członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

4. Udział w Konkursie oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

5. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania zwycięzców oraz wydawania nagród prowadzić będzie Organizator Konkursu.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a)  bycie fanem profilu ?Wczasy Seniora? (www.facebook.com/SeniorBiuroTurystyczne) na portalu Facebook.com,

b) posiadanie prawdziwego profilu na portalu facebook.com (Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w profilu).

7. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu uczestnika, który:

a) postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem;

b) posiada fikcyjny profil na portalu facebook.com, lub profil z nieprawdziwymi danymi osobowymi.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż jest autorem nadesłanych treści lub zdjęć oraz przysługują mu do tych prac pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).

9. Przystępując do Konkursu Uczestnik przekazuje autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych treści i zdjęć w ramach uczestnictwa w niniejszym Konkursie. Organizator może je opublikować na swojej stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych.

III. PROWADZENIE I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs jest prowadzony na profilu portalu facebook.com ?Wczasy Seniora? (www.facebook.com/SeniorBiuroTurystyczne)

2. Konkurs trwa od 23.02.2023 do 23.03.2023 r.  włącznie.

3. Zasady Konkursu:

1) Na profilu „Wczasy Seniora” (www.facebook.com/SeniorBiuroTurystyczne) pod grafiką konkursową udzielamy w komentarzu odpowiedzi na zadanie konkursowe.

2) Odpowiedź może zostać napisana przy użyciu dowolnej formy literackiej.

3) W odpowiedzi mogą zawierać się własne autorskie fotografie i grafiki.

4) Jury wybierze najciekawsze odpowiedzi przyznając Zwycięzcom nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikowaną treść przez Uczestników Konkursu.

4. Ocena:

Oceny publikowanych treści dokona Komisja Konkursowa wyznaczona przez Organizatora Konkursu.

5. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział jednokrotnie.

6. W przypadku złamania zasad  niniejszego Regulaminu bądź publikowania niestosownych treści, Organizator zastrzega sobie kasowanie niewłaściwych wpisów i wykluczenie uczestnika z udziału w Konkursie.

IV. NAGRODY

1. Organizator wraz z Fundatorem w ramach Konkursu przyzna następujące nagrody w ilości łącznej:

1 miejsce:
VOUCHER na kwotę 400 zł do wykorzystania na dowolną usługę turystyczną w Biurze Turystycznym SENIOR odbywającą się w terminie do 30.09.2023 r.

2 miejsce:
VOUCHER na kwotę 200 zł do wykorzystania na dowolną usługę turystyczną w Biurze Turystycznym SENIOR odbywającą się w terminie do 30.09.2023 r.

2. Uczestnik Konkursu, który znalazł się na Liście Zwycięzców, powinien w ciągu 5 dni od daty publikacji wyników przesłać swoje dane osobowe i adres e-mail do dostarczenia nagrody w wiadomości na profilu „Wczasy Seniora” (www.facebook.com/SeniorBiuroTurystyczne). Na podstawie przekazanych danych Organizator prześle wiadomość zawierającą przyznaną nagrodę konkursową.

3. Wysyłka nagród nastąpi do 10 dni od momentu otrzymania prawidłowych danych od Zwycięzcy.

4. W przypadku braku kontaktu Zwycięzcy w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

V. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia uczestnikowi dalszy udział w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.

2. Naruszenie przepisów polskiego prawa stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach związanych z niniejszym Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

VII. WYKLUCZENIE UCZESTNIKA Z KONKURSU

1. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu oraz odebrać mu prawo do nagrody, jeśli zajdzie podejrzenie stosowania niewłaściwych lub nieuczciwych praktyk, niezgodnych z zasadami konkursu bądź postępowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

2. Wykluczenie uczestnika z konkursu wraz z prawem do przyznania nagrody może nastąpić w trakcie oraz po zakończeniu konkursu.

4. Nagrody utracone przez uczestnika / zwycięzcę w wyniku wykluczenia z konkursu zostaną przyznane pozostałym uczestnikom bądź pozostają do dyspozycji Organizatora.

5. Decyzja o wykluczeniu użytkownika z konkursu przez Organizatora jest wiążąca i ostateczna oraz nie podlega reklamacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Konkursu wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych  z Konkursem.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane ani wykorzystywane, pozostają one wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu w celu weryfikacji tożsamości użytkowników bądź odbioru przyznanych nagród.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikające z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w niniejszym Konkursie.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany lub administrowany przez portal facebook.com. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedzenia, według własnego uznania. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator poinformuje użytkowników o zmianach na profilu w portalu facebook.com, wskazując datę wejścia w życie zmian. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmienionego Regulaminu i nie będzie zgadzał się na jego przestrzeganie, zobowiązany będzie do usunięcia własnego wpisu na cele Konkursu. Usunięcie wpisu jest jednoznaczne z wypisaniem się z Konkursu.

Zostaw komentarz